GDPR Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Med+eco Finland:in henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Olemme päivittäneet tietosuojan vastaamaan 25.5.2018 voimaan astuvaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Tietosuoja-asetus vaikuttaa mm. siihen, miten voimme kerätä ja käyttää henkilötietojasi. Kunnioitamme oikeuksiasi ja noudatamme kaikissa palveluissamme kansallista lainsäädäntöä sekä EU:n tietosuoja-asetusta. Päivitetyn tietosuojaselosteemme voit tarkistaa aina nettisivuiltamme.

Tietosuojaseloste

1. Rekisterinpitäjä
Nimi: Med+eco Finland
Y-tunnus: 1959440-0
Osoite: Varvinkatu 21
Postinumero: 28100
Postitoimipaikka: PORI
Puhelin: 029 170 7900
Sähköposti: info@medeco.fi

2. Rekisteriasioista vastaa
Nimi: Annamari Salmi
Puhelin: +358 40 509 2117
Sähköposti: annamari.salmi@medeco.fi

3. Rekisterin / henkilötietojen käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään Med+eco Finland:in palveluihin liittyvien suhteiden aloittamiseen, ylläpitämiseen, hoitamiseen, kehittämiseen, analysointiin, markkinointiin, tilastointiin, palveluiden tuottamiseen, tarjoamiseen, laskutukseen, tunnistautumiseen ja käyttöoikeuksien hallintaan.

4. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Käyttäjän tietoja kerätään ja käsitellään käyttäjän suostumuksella, tai käyttäjän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Nimi, yhteystiedot, muut käyttäjän antamat tiedot.

6. Tietojen säilytysaika
Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan käyttäjän kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi tai Med+eco Finland:in palveluiden kehittämiseksi.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja: Käyttäjältä itseltään.

8. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Med+eco Finland kerää ja tallentaa käyttäjän ilmoittamat henkilötiedot ja luovuttaa ne tarvittaessa Visma PPG:lle laskutusta varten. Tietoja voidaan tätä vastaavalla tavalla siirtää rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneille, jotka käsittelevät tietoja rekisterinpitäjän lukuun, osapuolten välisen ja EU:n tietosuoja-asetuksen 28 artiklan mukaiset vaatimukset täyttävän yhteistyösopimuksen perusteella. Tietojen käsittelijällä ei ole oikeutta käsitellä siirrettyjä tietoja omaan lukuunsa, omissa henkilörekistereissään.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle muutoin kuin laskutusyhteistyökumppanille. Osa yrityksen käyttämistä palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattaa säilyttää kryptattuja tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

9.Rekisterin suojaus
Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10. Automaattinen päätöksenteko
Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

11. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

12. Tietosuojaselosteen muuttaminen

Med+eco Finland kehittää liiketoimintaansa jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden muuttaa tätä tietosuojaselostetta ilmoittamalla siitä palveluissa. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Med+eco Finland suosittelee tutustumaan tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.